Cookies en Privacy Policy

Privacy policy [ klik ]

Hoe gaan wij om met uw gegevens?

Ingangsdatum van deze privacyverklaring: 25 mei 2018

Introductie

Met deze Privacy & Cookie verklaring informeert Lycopersicon u waarom wij uw persoonsgegevens nodig hebben, hoe wij deze verwerken en beschermen en hoe u uw privacyrechten kunt uitoefenen. Wij gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens en zorgen ervoor zeker altijd in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) te handelen.

Lycopersicon waardeert de interesse die u in ons bedrijf hebt getoond door uw bezoek aan de website Lycopersicon of verwante communicatiekanalen, zoals onze sociale media kanalen. Lycopersicon onderhoudt deze kanalen uitsluitend voor informatievoorziening aan -en communicatie met- zakelijke klanten en prospects. Deze algemene verklaring heeft betrekking op alle persoonsgegevens die Lycopersicon kan vastleggen tijdens uw contacten met Lycopersicon, zoals wanneer u onze websites bezoekt, u abonneert op nieuwsbrieven, contact opneemt, enzovoort. Wij zullen u echter altijd een specifieke kennisgeving presenteren op het moment dat wij persoonsgegevens van u nodig hebben. Hierin staat onder andere precies vermeld welke gegevens we van u vragen, waarom wij die nodig hebben, hoe we ze beschermen, hoe lang we ze bewaren, met wie we ze delen en wat uw rechten zijn, onder meer om deze gegevens in te zien, te corrigeren en aan te vullen en te laten verwijderen.

Waarom hebben we uw persoonlijke gegevens nodig?

Wij kunnen u vragen uw persoonsgegevens met ons te delen voor de volgende doeleinden:

 • Het op uw verzoek toesturen van informatie over Lycopersicon
 • Het met u delen van Lycopersicon kanalen/pagina's in sociale media
 • Het onderhouden van de relatie met u als klant
 • Het verbeteren van diensten
 • Het optimaliseren van onze klantenservice
 • Het verbeteren van onze websites en sociale media kanalen
 • Het beantwoorden van uw vragen
 • Het oplossen van problemen met diensten en het informeren over de status hiervan
 • Het afnemen van een tevredenheidsonderzoek nadat het probleem of de vraag is beantwoord of opgelost
Wij verwerken uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Tijdens uw interacties met Lycopersicon, bijvoorbeeld door u te registreren op de Lycopersicon website, of de Lycopersicon-pagina's te bezoeken kunnen wij u om bepaalde gegevens vragen, zoals:

 • Uw naam
 • Uw emailadres
 • Uw functie
 • Uw zakelijke telefoonnummer
 • Naam en adres van het bedrijf of de instelling waarvoor u werkzaam bent
 • Gegevens die in het kader van de zakelijke relatie noodzakelijk zijn

Daarnaast kunnen wij -afhankelijk van de cookie instellingen in uw browser- gegevens verzamelen over uw internet adres, systemen en activiteiten zoals:

 • Het externe IP adres van de router waarmee u aan het internet bent verbonden
 • Uw cookie-ID
 • Het type webbrowser dat u gebruikt
 • De webpagina's die u op onze websites bezoekt
 • Uw gebruik van en uw activiteiten op onze Lycopersicon-pagina's

Hoe komen wij aan uw persoonlijke gegevens?

Hiervoor zijn er twee manieren, een waarbij u actief bent en een waarbij u passief bent. U kunt uw persoonsgegevens actief op meerdere manieren met Lycopersicon delen, zoals:

 • U registreren als klant van Lycopersicon;
 • U abonneren op een Lycopersicon-nieuwsbrief;
 • Communiceren met Lycopersicon, bijvoorbeeld via e-mail of telefoon met een van de medewerkers van de Lycopersicon
 • Via het deelnemen aan evenementen of promoties
 • Via het deelnemen aan tests of enquêtes

Om uw persoonsgegevens passief te delen, moet u uw browser zodanig instellen, dat cookies worden geaccepteerd. Web servers, ook de onze, genereren cookies, die op uw computer of mobiele apparaat worden opgeslagen wanneer u websites bezoekt. Door deze later weer uit te lezen onthouden web servers op welke pagina u was, of u bent ingelogd, enzovoort. Onze cookies kunnen stukjes informatie bevatten die tot persoonsgegevens worden gerekend, zoals een uniek identificatienummer, het externe IP adres van uw router en het type browser dat u gebruikt.

U kunt uw browser zo instellen dat deze geen, alle of alleen bepaalde cookies, bijvoorbeeld functionele cookies, accepteert. Als u bezorgd bent om uw privacy bevelen wij u aan uw browser zo in te stellen dat alleen functionele cookies worden geaccepteerd. Als u al onze cookies in uw browser weigert, zullen bepaalde gedeelten van onze website(s) mogelijk niet meer werken. U kunt zich dan bijvoorbeeld niet meer aanmelden in het klantenportaal.

Meer uitleg over het gebruik van cookies en deze keuze om op deze site alle cookies of alleen functionele cookies toe te laten, kunt u verder op deze pagina terug vinden.

Met wie delen wij uw persoonlijke gegevens?

Uw gegevens worden door ons niet gecombineerd, uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een andere manier gedeeld of openbaar gemaakt. Lycopersicon zal persoonsgegevens alleen vrijgeven op uw uitdrukkelijk verzoek of indien dit wettelijk is vereist. Waar Lycopersicon gebruik maakt van verwerkers zijn deze contractueel gebonden tot geheimhouding.

Wij verkopen geen persoonsgegevens aan derde partijen.

Wij geven geen gegevens door aan derden tenzij:

 • Aan onze rechtsopvolgers en de met Lycopersicon verbonden vennootschappen. Wij kunnen uw persoonsgegevens doorgeven aan onze eventuele rechtsopvolgers en aan de met Lycopersicon verbonden vennootschappen (bijvoorbeeld om u op de hoogte te brengen van de producten en diensten die DLV, Profex, etc. aanbieden), voor dezelfde doeleinden als vermeld in deze privacy policy. Lycopersicon is in deze context verwerkingsverantwoordelijk van uw persoonsgegevens.
 • Dit nodig is voor onze dienstverlening. Voor sommige aspecten van onze producten en diensten werken we met derde partijen of schakelen we onderaannemers in. Lycopersicon zal deze doorgifte beperken tot een minimum en tot hetgeen strikt noodzakelijk om een afgesloten overeenkomst te kunnen uitvoeren.
 • Er een wettelijke verplichting is.
 • Er een gerechtvaardigd belang is voor Lycopersicon of de betrokken derde. We zullen uw persoonsgegevens enkel doorgeven indien uw belang of uw fundamentele rechten en vrijheden niet zwaarder doorwegen en u zal daar ook steeds transparant over worden ingelicht (behoudens in geval van wettelijke uitzonderingen).
 • U ons daar toelating voor geeft. Indien Lycopersicon in andere situaties persoonsgegevens aan derden zou geven, dan gebeurt dit met een expliciete kennisgeving, waarin toelichting wordt gegeven over de derde, de doeleinden van de doorgifte en verwerking. Waar wettelijk vereist bekomen wij u uitdrukkelijke toestemming. U heeft in dit geval steeds het recht uw toestemming te weigeren of later uw toestemming terug in te trekken.

Wat zijn uw privacy rechten?

Nadat u uw persoonsgegevens met ons hebt gedeeld, blijven ze uw eigendom. In de kennisgeving informeren wij u over uw precieze rechten; u heeft altijd recht uw gegevens in te zien, zodat u deze kunt laten aanvullen en wijzigen. Maar in de meeste gevallen kunt u ook uw gegevens laten verwijderen, ons verzoeken de verwerking te beperken of bezwaar maken tegen de verwerking. Als wij u om toestemming gevraagd hebben bij het verzamelen van persoonsgegevens, kunt u die toestemming later altijd weer intrekken. U kunt uw rechten eenvoudig uitoefenen door een e-mail te sturen aan info@UnitedExperts.be

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

De gegevens die u met ons deelt bewaren wij niet langer dan strikt noodzakelijk. Hoe lang dat is hangt af van het doel waarvoor wij de gegevens nodig hebben. Bij elke verwerking van persoonsgegevens vermelden wij het doel en de bewaartermijn in de kennisgeving.

Sociale media

Op onze website komt u een link naar de Lycopersicon pagina op LinkedIn tegen. Na het aanklikken van zo’n link landt u op de pagina die Lycopersicon op het betreffende platform heeft. U kunt dan desgewenst inloggen met uw wachtwoord voor dit platform en ‘Volgen’ aanklikken. Afhankelijk van uw instellingen zult u dan op de hoogte worden gehouden van nieuwe posts van Lycopersicon op dit plaform. Lycopersicon is gebonden aan het privacybeleid van de sociale media waaraan zij deelneemt en beveelt u aan hun privacyverklaringen door te nemen.

Links naar andere websites

Wanneer u de Lycopersicon-websites bekijkt, komt u voor uw gemak en ter informatie mogelijk links naar andere websites tegen. Deze websites worden niet beheerd door Lycopersicon en zijn mogelijk voorzien van een eigen privacyverklaring. Wij raden u nadrukkelijk aan deze te lezen, zodat u begrijpt hoe uw persoonsgegevens door deze sites worden gebruikt. Wij zijn noch verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites, noch voor het gebruik of het privacy beleid van die sites.

Hoe we uw persoonlijke gegevens beschermen

Wij erkennen onze verantwoordelijkheid voor de bescherming van de persoonsgegevens die u ons toevertrouwt, tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang. Lycopersicon maakt gebruik van verschillende beveiligingstechnologieën en organisatorische procedures voor de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij passen bijvoorbeeld toegangsbeheer toe, gebruiken firewalls en beveiligde servers, anonimiseren en versleutelen bepaalde typen gegevens, zoals gevoelige persoonsgegevens.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht om deze privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen en plaatsen eventuele herziene versies op onze websites. We plaatsen dan een opvallende melding op onze homepage en geven aan wanneer de verklaring voor het laatst is bijgewerkt.

Waar en hoe kunt u een klacht indienen?

Indien u nog vragen mocht hebben over de privacy policy van Lycopersicon, dan kunt u contact met ons opnemen. Als u op enigerlei wijze ontevreden bent over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan, hopen wij dat u ons dat laat weten. Wij zien alle feedback als een middel om te leren en worden graag uitgedaagd uw negatieve ervaring om te zetten in een positieve!

Voor vragen kunt u ons contacteren via de gegevens onderaan deze pagina.

Contacteer ons

Moest u hier toch nog vragen over hebben, kunt u ons contacteren via onderstaande gegevens.

Koolmijnlaan 201
Beringen
3582